Zajęcia plastyczne

kontakt

Nr sprawy: FRGI/LUŚ/ZO/5

OGŁOSZENIE
O NABORZE OFERT

z dnia 15.10.2018

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Zorganizowanie zajęć zajęć plastycznych w świetlicy środowiskowej  w ramach projektu pn. „Świetlica nowych szans” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

80100000-5– usługi szkolenia podstawowego

Zadanie: Zadanie 9 – Naucz mnie – Zajęcia plastyczno-artystyczne, Poz. 26 – Wynagrodzenie nauczyciela realizującego zajęcia plastyczne: „Świetlica nowych szans”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Beneficjenta nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późn. zm.)

Zamawiający: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą ul. Lubomelska 1-3, p. 1106, 20-072 Lublin, NIP 9462652078, REGON 361053152

WYKONAWCA przez wykonawcę zamówienia – zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) – należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU

Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie drogą pisemną. Zapytania prosimy kierować na adres:
 Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Inżynierska 3, p. 211,
20-484 Lublin
KRYTERIUM OCENY OFERT 
Ocena i wybór wykonawcy poszczególnych części przeprowadzona zostanie w oparciu o następujące kryteria:
a)      Cena – 70%
b)      Termin rozpoczęcia –30%
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływy składania ofert.

Informacje o wynikach postępowania i wyborze wykonawcy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej projektu:http://frgi.com.pl/ i w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

NOTATKA SŁUŻBOWA

2/2018

DOTYCZY: zapytanie ofertowe o numerze FRGI/LUŚ/ZO/5 z dnia 15 października 2018 roku o naborze ofert na organizację zajęć plastycznych.   W związku z postępowaniem rozpoczętym ogłoszeniem o naborze ofert numer FRGI/LUŚ/ZO/5 z dnia 15 października 2018 roku o naborze ofert na organizację zajęć plastycznych, prowadzonych w ramach Zadania 9 – Naucz mnie – zajęcia plastyczno-artystyczne, realizowanego podczas projektu pod tytułem „Świetlica Nowych Szans” w Lubartowie, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; niniejsze postępowanie zostaje z niem 24 października 2018 roku unieważnione. Decyzja o unieważnieniu postępowania przetargowego została podjęta w ramach procedur wchodzących w skład zasady konkurencyjności zawartej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”, na podstawie punku XIV.1 zapytania ofertowego numer FRGI/LUŚ/ZO/5 z dnia 15 października 2018 roku, stwierdzającego, że: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej ofert nie podlegającej odrzuceniu”. W tym przypadku, nie stwierdzono wpłynięcia żadnej oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer FRGI/LUŚ/ZO/5 z dnia 15 października 2018 roku.