Przeprowadzenie kursów zawodowych IV tura

kontakt

Lublin, dnia 01.10.2019

Nr sprawy: FRGI/RP/AA/ZO/20

OGŁOSZENIE

O NABORZE OFERT

z dnia 01.10.2019

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych dla 29 uczestników projektu pt. „Akcja? Aktywizacja!” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Część A ) Organizacja kursu Kucharz (12 osób)

Część B) Organizacja kursu Fryzjer (11 osób)

Część C) Organizacja kursu Mechanik pojazdów samochodowych (4 osoby)

Część D) Organizacja kursu Cukiernik (2 osoby)

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

80000000-4Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Zadanie: Zadanie 5 – Szkolenia dla 72 UP,

w ramach projektu „Akcja? Aktywizacja!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Beneficjenta nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późn. zm.)

Zamawiający: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą ul. Lubomelska 1-3, p. 1106, 20-072 Lublin, NIP 9462652078, REGON 361053152

KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU

Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie drogą pisemną. Zapytania prosimy kierować na adres:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

ul. Inżynierska 3, p. 211,

20-484 Lublin

e-mail: biuro@frgi.com.pl

KRYTERIUM OCENY OFERT

Ocena i wybór wykonawcy poszczególnych części przeprowadzona zostanie w oparciu o następujące kryteria:

  1. Cena – 50%

  2. Akredytacja Kuratorium Oświaty – 20%

  3. Termin rozpoczęcia usługi od podpisania umowy – 10%

  4. Doświadczenie trenerów – 20%

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływy składania ofert.

Informacje o wynikach postępowania i wyborze wykonawcy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej projektu: http://frgi.com.pl/ i w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1209360