Egzamin czeladniczy dla I tury.

kontakt

Lublin, dnia 04.03.2019

Nr sprawy: FRGI/RP/AA/ZO/6

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT z dnia 04.03.2019

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych czeladniczych lub równoważnych z certyfikatem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacje zawodowe dla 17 uczestników projektu pt. „Akcja? Aktywizacja!” (I tura) w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe Zadanie: Zadanie 5 – Szkolenia dla 72 UP(Poz. 24 – Przeprowadzenie egzaminu dla 72UP w ramach projektu „Akcja? Aktywizacja!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Beneficjenta nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą ul. Lubomelska 1-3, p. 1106, 20-072 Lublin, NIP 9462652078, REGON 361053152 KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie drogą pisemną. Zapytania prosimy kierować na adres: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Inżynierska 3, p. 211, 20-484 Lublin e-mail: biuro@frgi.com.pl KRYTERIUM OCENY OFERT Ocena i wybór wykonawcy poszczególnych części przeprowadzona zostanie w oparciu o następujące kryteria: a) Cena – 60% b) Termin powołania komisji i przeprowadzenia egzaminu od dnia podpisania umowy – 20% c) Ilość osób, u których Wykonawca przeprowadził egzamin czeladniczy w ramach szkoleń realizowanych z projektów współfinansowanych z UE – 20% Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływy składania ofert. Informacje o wynikach postępowania i wyborze wykonawcy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej projektu: http://frgi.com.pl/ i w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1170705