Dostawa wyprawki edukacyjnej – 2 postępowanie

kontakt

Lublin, dnia 14.12.2018 roku

Nr sprawy: FRGI/LUŚ/ZO/17    

OGŁOSZENIE

O NABORZE OFERT

z dnia 14.12.2018

    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa zestawów wyprawki edukacyjnej dla 40 uczestników w ramach projektu pod nazwą „Świetlica nowych szans” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Wspólny Słownik Zamówień CPV: 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne; 39162110-9 – Sprzęt dydaktyczny.   Zadanie: Zadanie 6 – Naucz mnie – warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, pozycja 17 – zakup wyprawki edukacyjnej dla uczestników projektu pod tytułem „Świetlica nowych szans” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Beneficjenta nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późniejszymi zmianami).   Zamawiający: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą ul. Lubomelska 1 – 3, pokój 1106, 20 – 072 Lublin, NIP 9462652078, REGON 361053152.     KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie drogą pisemną. Zapytania prosimy kierować na adres:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego

Inżynierska 3, pokój 211,

20 – 484 Lublin

e-mail: biuro@frgi.com.pl

  KRYTERIUM OCENY OFERT Ocena i wybór wykonawcy poszczególnych części przeprowadzona zostanie w oparciu o następujące kryteria:  
  1. Cena – 100%
  Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływy składania ofert.   Informacje o wynikach postępowania i wyborze wykonawcy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej projektu: http://frgi.com.pl/ i w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155572#  

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Firma Handlowa, Kazimierz Szczygielski, Biuro – Serwis „PRIMAKS”, ul. Jagiellońska 1, 37-200 Przeworsk, NIP 7940000198 Cena: 10 728,00 zł brutto. Data wpłynięcia: 21.12.2018

Pełna lista podmiotów

W toku postępowania wpłynęła 1 oferta.