Dostawa materiałów plastycznych – 2 postępowanie

kontakt

Lublin, dnia 5.12.2018 roku

Nr sprawy: FRGI/LUŚ/ZO/16  

OGŁOSZENIE

O NABORZE OFERT

z dnia 5.12.2018

    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zakup i dostawa materiałów plastycznych w ramach projektu pod nazwą „Świetlica nowych szans” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Wspólny Słownik Zamówień CPV: 39162200-7 – Pomoce i artykuły szkoleniowe Zadanie: Zadanie 9 – Naucz mnie – Zajęcia plastyczno artystyczne, Pozycja 27 – Zakup materiałów plastycznych dla uczestników projektu pod tytułem „Świetlica nowych szans” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Beneficjenta nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późniejszymi zmianami).   Zamawiający: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą ul. Lubomelska 1 – 3, pokój 1106, 20 – 072 Lublin, NIP 9462652078, REGON 361053152.   KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie drogą pisemną. Zapytania prosimy kierować na adres:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego

Inżynierska 3, pokój 211,

20 – 484 Lublin

e-mail: biuro@frgi.com.pl

  KRYTERIUM OCENY OFERT Ocena i wybór wykonawcy poszczególnych części przeprowadzona zostanie w oparciu o następujące kryteria:  
  1. Cena – 100%
  Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływy składania ofert. Informacje o wynikach postępowania i wyborze wykonawcy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej projektu: http://frgi.com.pl/ i w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153825  

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ABC BIURO Magdalena Machowska, ul. Kaliska 2, 62-700 Turek Data wpływu: 2018.12.10 Cena: 6 678,00 zł

Pełna lista podmiotów

1. ABC BIURO Magdalena Machowska, ul. Kaliska 2, 62-700 Turek 2. Firma Handlowa Kazimierz Szczygielski Biuro-Serwis ” PRIMAKS”, ul. Jagiellońska 1, 37-200 Przeworsk