Klub seniora w gminie chrzanów

kontakt

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach
zdeinstytucjonalizowanych, dla 32 osób z terenu Gminy Chrzanów (21K, 11M), wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
w regionie do dnia 30.06.2023 r. poprzez utworzenie Klubu Seniora dla 30 osób oraz objęcie 2 osób usługami asystenckimi.
W ramach projektu przewiduje się wsparcie procesu deinstytucjonalizacji oraz rozwoju zintegrowanych usług społecznych dostosowanych do specyficznych potrzeb mieszkańców, w tym usług środowiskowych poprzez realizację zajęć aktywizujących, rekreacyjnych, edukacyjnych oraz usług asystenckich.

Grupę docelową stanowi 32 (21K 11M) osoby z terenu Gminy Chrzanów w wieku 60+ (zamieszkujących na obszarze GCH w rozumieniu przepisów
Kod. Cywilnego), wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wyt. w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 oraz otoczenie osób wykluczonych społecznie, których udział w Pr. jest niezbędny do skutecznego wsparcia. Z danych posiadanych przez GCH wynika, że na terenie Gminy liczba osób starszych 60+ wynosi 822, w tym kobiet : 476, mężczyzn: 346. Na terenie gminy nie funkcjonują żadne organizacje zrzeszające osoby starsze. Liczba mieszkańców ogółem w gminie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 2970 osób. w tym mężczyzn 1446, kobiet 1497 ( dane: Urzad Gminy Chrzanów – KSN). Liczba osób w wieku emerytalnym: 791, w tym kobiet: 494, mężczyzn: 297. Liczba osób bezrobotnych ogółem na terenie gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosi 80 osób. Osoby powyżej 50 roku życia stanowią 7,5 % osób bezrobotnych (dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim). Liczba osób niepełnosprawnych z terenu gminy korzystających z GOPS: ogółem 92, w tym 38 osób 60+. Liczba osób korzystających z GOPS na dzień 31.12.2019 ogółem 893 osób, w tym: w tym 38 osób 60+. Z powyższych danych wynika, że osoby starsze i niepełnosprawne stanowią istotną grupę mieszkańców GCH.

 

Szczegółowe informacje:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

ul. Inżynierska 3/212
20-484 Lublin
Tel. 796 371 359
e-mail: biuro@frgi.com.pl
www.frgi.com.pl

      WYNIKI POSTĘPOWAŃ: