Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych czeladniczych lub równoważnych z certyfikatem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych

kontakt

Lublin, dnia 03.06.2019

Nr sprawy: FRGI/RP/AA/ZO/10

OGŁOSZENIE

O NABORZE OFERT

z dnia 03.06.2019

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych czeladniczych lub równoważnych z certyfikatem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacje zawodowe dla 17 uczestników projektu pt. „Akcja? Aktywizacja!” (II tura) w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

80000000-4Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Zadanie: Zadanie 5 – Szkolenia dla 72 UP(Poz. 24 – Przeprowadzenie egzaminu dla 72UP

w ramach projektu „Akcja? Aktywizacja!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Beneficjenta nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późn. zm.)

Zamawiający: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą ul. Lubomelska 1-3, p. 1106, 20-072 Lublin, NIP 9462652078, REGON 361053152

KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU

Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie drogą pisemną. Zapytania prosimy kierować na adres:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

ul. Inżynierska 3, p. 211,

20-484 Lublin

e-mail: biuro@frgi.com.pl

KRYTERIUM OCENY OFERT

Ocena i wybór wykonawcy poszczególnych części przeprowadzona zostanie w oparciu o następujące kryteria:

  1. Cena – 60%

  2. Termin powołania komisji i przeprowadzenia egzaminu od dnia podpisania umowy – 20%

  3. Ilość osób, u których Wykonawca przeprowadził egzamin czeladniczy w ramach szkoleń realizowanych z projektów współfinansowanych z UE – 20%

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływy składania ofert.

Informacje o wynikach postępowania i wyborze wykonawcy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej projektu: http://frgi.com.pl/ i w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1188456