Szanse rozwojowe szkół w Gminie Serniki

Tytuł projektu: Szanse rozwojowe szkół podstawowych w Gminie Serniki

Nazwa programu: Działanie 10.3 Kształcenie ogólne Priorytet X Lepsza edukacja, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Nr umowy o dofinansowanie: 169/FELU.10.03-IZ.00-0120/23 z dnia 05.02.2024 r.

Wartość projektu: 2 071 115,95 zł

Wartość dofinansowania: 1 848 115,95 zł

Wkład własny (rzeczowy): 223 000,00 zł

Termin realizacji: 01.01.2024 r. – 30.06.2026 r.

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu:

– Szkoła Podstawowa w Sernikach

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce

– Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli

– Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej

Działania realizowane w ramach projektu:

– doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół objętych wsparciem (kursy i studia podyplomowe)

– zakup wyposażenia i doposażenie w pomoce pracowni i sal lekcyjnych wykorzystywanych w realizacji projektu (montaż platform dla niepełnosprawnych, montaż systemu informacji przestrzennej i odnajdywania drogi, wyposażenie pracowni robotyki, językowej, przyrodniczej, sensorycznej, logopedycznej, polonistyczno-matematycznej, fotograficznej, gabinetu pedagoga)

– Zajęcia wyrównawcze, rozwijające kompetencje kluczowe i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe (zajęcia z robotyki, językowe, matematyczno – geograficzne, matematyczno – przyrodnicze, wokalne, teatralne, wokalno – instrumentalne, muzyczne, informatyczne, kółko szachowe, kółko reportersko – fotograficzne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, TUS, logopedyczne, emocjonalno – społeczne, zajęcia terapii ręki, zajęcia z integracji sensorycznej, trening zastępowania agresji, zajęcia arteterapii, zajęcia ze stymulacji mechanizmów lewopółkulowych, zajęcia mnemotechniczne, zajęcia dotyczące sposobów radzenia sobie ze stresem, dydaktyczno – wyrównawcze: matematyczne, polonistyczne, z języka angielskiego, doradztwo zawodowe, wyjazdy edukacyjne m.inn do teatru, do British Council/Ambasady Brytyjskiej, do Centrum Nauki Kopernik, Parków Narodowych oraz  zwodoznawcze do zakładów pracy)

 

Grupy docelowe:

– 300 uczniów (157 kobiet, 143 mężczyzn),

w tym: co najmniej 7 osób z niepełnosprawnościami, 27 osób z opiniami o potrzebie przyspieszonego postępowania

– 67 nauczycieli (60 kobiet, 7 mężczyzn)

 

Cel projektu: Celem gł. Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych wśród min. 300 uczniów 157 K,143 M szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Serniki, tj.: Szkoła Podstawowa w Sernikach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce, Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej, a także zapewnienie włączającego kształcenia w ich obrębie poprzez wprowadzenie programu rozwojowego w okresie od I 2024 do VI 2026. 

Efekty, rezultaty projektu:

– wzrost wiedzy, umiejętności i kwalifikacji uczniów, a w szczególności wzrost pomocy uczniom z dysfunkcjami oraz wspomaganie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego,

– wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

– poprawa jakości kształcenia, co doprowadzi do lepszych wyników podczas egzaminów uczniów klas VIII

– podnoszenie kompetencji nauczycieli, które powinno przełożyć się na lepsze nastawienie do pracy i większe zaangażowanie w realizację celów edukacyjnych szkół

– rozwój innowacyjnych metod nauczania

– poprawa jakości kapitału ludzkiego w Regionie

– podnoszenie standardów wyposażenia w nowoczesny sprzęt w szkołach

– poprawa dostępności szkół

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie