Programy rozwojowe szkół podstawowych w Gminie Rachanie

Tytuł projektu: Programy rozwojowe szkół podstawowych w Gminie Rachanie
 

Nazwa programu: Działanie 10.3 Kształcenie ogólne Priorytet X Lepsza edukacja, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
 

Nr umowy o dofinansowanie: 155/FELU.10.03-IZ.00-0119/23 z dnia 31.01.2024 r.
 

Wartość projektu: 1 647 655,34 zł
 

Wartość dofinansowania: 1 471 055,34 zł
 

Wkład własny (rzeczowy): 176 600,00 zł
 

Termin realizacji: 01.01.2024 r. – 30.06.2026 r.
 

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu:

 • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rachaniach

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Michalowie

 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Błażeja Nowosada w Wożuczynie.

Działania realizowane w ramach projektu:

 • doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół objętych wsparciem (kursy i studia podyplomowe),

 • zakup wyposażenia i doposażenie w pomoce pracowni i sal lekcyjnych wykorzystywanych w realizacji projektu (montaż systemu informacji przestrzennej i odnajdywania drogi, wyposażenie pracowni tematycznych),

 • zajęcia rozwijające, wspierające i wyrównawcze oraz doradztwo zawodowe (zajęcia z robotyki, językowe, przyrodniczo-ekologiczne, logopedyczne, społeczne, wyrównawcze matematyczno-polonistyczne, doradztwo zawodowe, poradnictwo pedagogiczne, wyjazdy edukacyjne na UMCS i do Centrum Nauki Kopernik oraz  zawodoznawcze do zakładów pracy).

Grupy docelowe:

 • 257 uczniów (124 dziewcząt, 133 chłopców), w tym: co najmniej 10 osób obcego pochodzenia, min. 7 osób z niepełnosprawnościami, 20 osób z opiniami o potrzebie przyspieszonego postępowania,

 • 54 nauczycieli (40 kobiet, 14 mężczyzn).

Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia ogólnego, poprzez realizację programu rozwojowego szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Rachanie.

 

Efekty, rezultaty projektu:

 • wzrost wiedzy, umiejętności i kwalifikacji uczniów, a w szczególności wzrost pomocy uczniom z dysfunkcjami oraz wspomaganie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego,

 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,

 • poprawa jakości kształcenia, co doprowadzi do lepszych wyników podczas egzaminów uczniów klas VIII,

 • podnoszenie kompetencji nauczycieli, które powinno przełożyć się na lepsze nastawienie do pracy i większe zaangażowanie w realizację celów edukacyjnych szkoły,

 • rozwój innowacyjnych metod nauczania,

 • poprawa jakości kapitału ludzkiego w Regionie,

 • podnoszenie standardów wyposażenia w nowoczesny sprzęt w szkołach,

 • poprawa dostępności szkół.