Innowacyjne metody nauczania dla rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów i nauczycieli w gminie Chodel


Projekt „Innowacyjne metody nauczania dla rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów i nauczycieli w gminie Chodel”

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,

Priorytet X Lepsza edukacja, Działanie 10.3 Kształcenie ogólne

Projekt realizowany przez Gminę Chodel w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Celem głównym projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia poprzez realizację programu rozwojowego w trzech szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Chodel do 30 czerwca 2026 roku, dla 380 uczniów oraz 30 nauczycieli z wymienionych wyżej szkół.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte trzy Szkoły Podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chodel:

Szkoła Podstawowa imienia księdza Jana Twardowskiego w Chodlu,

Szkoła Podstawowa w Ratoszynie Drugim,

Szkoła Podstawowa w Granicach

Główny obszar rozwoju kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dodatkowe dla uczniów projekcie to: komunikacja językowa w języku polskim, języku angielskim, matematyki i nauki przyrodniczych, kompetencji cyfrowych, świadomości i ekspresji kulturalnej. Projekt zakłada również rozwój kompetencji nauczycieli poprzez szkolenia i wsparcie ze strony zespołu ekspertów. Nauczyciele będą mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy oraz zdobycia nowych umiejętności, które pozwolą na bardziej efektywne prowadzenie zajęć i lepsze przygotowanie uczniów do przyszłych wyzwań. W ramach projektu odbędą się w każdej szkole wyjazdy zawodoznawcze oraz do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie (realizator Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie).

Planowane efekty projektu: Poprawa wyników nauczania i osiągnięć uczniów, wzrost zainteresowania nauką i chęć dalszego rozwoju, zwiększenie kompetencji nauczycieli i poprawa jakości kształcenia, rozwój umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów, poprawa bazy dydaktycznej szkół, zwiększenie atrakcyjności szkoły i przyciągnięcie większej liczby uczniów.

Zakup wyposażenia do szkół (w zależności od potrzeb) w zakresie wyposażenia sal sensorycznych, sali doświadczania świata (aby umożliwić prowadzenie różnorodnych zajęć i terapii dla uczniów z trudnościami w nauce, ze spektrum autyzmu i innych niepełnosprawności), tablic interaktywnych, które pozwolą na dynamiczne i atrakcyjne przekazywanie wiedzy, wyposażenie pracowni językowych, magiczny dywan, zakup sprzętu sportowego i muzycznego, liczne pomoce dydaktyczne do zajęć z programowania, matematyki, dziennikarstwa, plastyki, przyrody.

Rezultaty projektu to 304 uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu, 30 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje, 285 uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem, 330 uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym, doposażenie 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chodel w pomoce dydaktyczne.

Łączna wartość projektu z kosztami pośrednimi – 1 687 566,58zł.

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich – 1 518 501,73zł.