Używamy plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację naszej polityki prywatności

FUNDACJA ROZWOJU GOSPODARKI i INNOWACJI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

  • Start
  • Opis merytoryczny dokumentów ( Faktur, umów) potwierdzający wydatek w ramach jednorazowej dotacji

Opis merytoryczny dokumentów ( Faktur, umów) potwierdzający wydatek w ramach jednorazowej dotacji

Wzwiązku z rozliczaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej prosimy o opis merytoryczny faktur, rachunków, umów wg załączonego wzoru:

 

Opis merytoryczny do dokumentu :

Faktura/ umowa Nr …………………………………………. z dnia …………….

 

  1. Wydatek finansowany z projektu nr RPLU.09.03.00-06-0006/16-00 pt.: „Droga do sukcesu – przedsiębiorczość”, który realizowany jest przez Fundację Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w partnerstwie z Fundacją Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego na podstawie Umowy nr RPLU.09.03.00-06-0006/16-00 z dnia 30 grudnia 2016r.
  1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ( Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach alokacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020
  1. Kwota na dokumencie dotyczy …………………………… (podać nazwę i pozycję z harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia będącego częścią zatwierdzonego biznesplanu)

Wydatek zgodny z zatwierdzonym w biznesplanie.

  1. Kwota kwalifikowana wydatku do zapłaty w ramach ww. projektu:

Kwota brutto:   ……………. zł       Kwota netto ………………zł: VAT: ……….. zł,

  1. Data zapłaty:
  2. Forma zapłaty: przelew/gotówka/karta

                                                                                                                                                                  

   Opis sporządził (data i podpis)    

 

Faktury należy skserować a nastepnie potwierdzić:

za zgodność z oryginałem

dnia...................

Podpis.................